Kwestie ochrony środowiska

Drukuj

Środowisko, kwestie społeczne i ład korporacyjny

Rada regularnie zajmuje się tematami związanymi ze środowiskiem, kwestiami społecznymi i ładem korporacyjnym w kontekście ich znaczenia dla Grupy. W ramach procesu zarządzania ryzykiem, Rada analizuje i ocenia istotne zagrożenia w tym zakresie, które mogłyby wpłynąć na wartość Spółki w perspektywie krótko i długoterminowej.

Rada stoi na stanowisku, że aktywny program zarządzania reputacją oparty na postępujących inicjatywach biznesowych zwiększa trwałą długoterminową wartość Spółki.  Osobą odpowiedzialną za ten obszar jest Dyrektor Naczelny, stojący na czele Komitetu ds. Reputacji i Regulacji. który wyznacza kierunek działań i odpowiada za nadzór nad tematami w zakresie środowiska, kwestii społecznych i korporacyjnego.

Więcej informacji na ten temat przedstawiono w Raporcie Rocznym za 2013 r. i w zakładce Sustainability na naszej stronie internetowej.