Kontrola wewnętrzna

Drukuj

Kontrola wewnętrzna i zarządzania ryzykiem

Kompetencje Rady w zakresie zarządzania systemem kontroli wewnętrznej Grupy zostały oddelegowane do Komitetu Audytu i Ryzyka. Komitet ten, przy współudziale członków Rady, weryfikuje i zatwierdza Rejestr Ryzyka Grupy. Istniejące środowisko kontroli wewnętrznej, którego celem jest minimalizacja konsekwencji poszczególnych ryzyk, jest pod stałym nadzorem ze strony Komitetu, który również nadzoruje podejmowane działania naprawcze.

W razie konieczności Komitet zwraca się o dodatkowe informacje na temat kluczowych obszarów biznesowych, by uzyskać pełną wiedzę na temat istniejącego środowiska kontrolnego.  Mechanizmy kontroli wewnętrznej stosowane na potrzeby przygotowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych opisano w Raporcie rocznym za 2013 r.

W swoich pracach Komitet wspierany jest przez Grupę Doradczą ds. Ryzyka, w której skład wchodzą Przewodniczący Rady, Dyrektor Naczelny, Dyrektor Finansowy, Dyrektor ds. Handlowych, Dyrektor ds. Prawnych, Dyrektor Obszaru Zapewnienia Zgodności i Ryzyka oraz inni członkowie kadry zarządzającej. Posiedzenia Grupy Doradczej ds. Ryzyka odbywają się cztery razy w roku. Grupa przedkłada sprawozdania ze swojej działalności Komitetowi ds. Audytu i Ryzyka i analizuje ocenę ryzyk oraz rejestry ryzyk przekazywane przez poszczególne kraje i na tej podstawie aktualizuje Rejestr Ryzyka Grupy. Jej zadaniem jest również badanie obszarów związanych ze szczególnym ryzykiem i analiza spraw specjalnych.

Należy jednak podkreślić, że każdy system kontroli ryzyka jest w stanie zapewnić ochronę przed wystąpieniem istotnych strat czy przekłamań w danych finansowych tylko w pewnym racjonalnym stopniu – niemożliwe jest uzyskanie absolutnej gwarancji w tym zakresie.

Komitet sprawuje nadzór i wyznacza kierunek prac nad planem audytu wewnętrznego i przedstawia niezależne zapewnienie o skuteczności mechanizmów kontroli wewnętrznej i struktury zarządzania operacyjnego. Poza tym nasze środowisko kontroli wewnętrznej podlega ocenie przez audytora zewnętrznego, który przedstawia nam sprawozdania z przeprowadzonych przeglądów.  W 2013 r., przegląd przeprowadzony przez firmę Deloitte nie wykazał istotnych niedociągnięć w zakresie kontroli wewnętrznej. Z kolei firma PwC przeprowadziła przegląd naszych procedur dotyczących ciągłości działania i postępowania w sytuacjach awaryjnych, wskazując na obszary, które należałoby usprawnić. 

Przegląd skuteczności kontroli wewnętrznej

W imieniu Rady, Komitet przeprowadził przegląd skuteczności struktury kontroli wewnętrznej Grupy, obejmującej mechanizmy kontroli finansowej, operacyjnej i zgodności z przepisami oraz systemy zarządzania ryzykiem w 2013 r. Proces identyfikacji i oceny istotnych ryzyk oraz zarządzania nimi funkcjonuje w Grupie od 2013 r. Poza tym, w razie konieczności, Komitet zapewnia podjęcie odpowiednich działań, by wyeliminować istotne nieprawidłowości i niedociągnięcia ujawnione w trackie przeglądu skuteczności kontroli wewnętrznej.

Komitet przeprowadza również cykliczną analizę efektywności swoich działań. Wynik ostatnio przeprowadzonej analizy był pozytywny.

Struktura zarządzania

Rada jest przewodnim organem Grupy, wyznaczającym jej strategiczny kierunek.  Określone sprawy są zastrzeżone do kompetencji Rady, a ich formalne zestawienie można zobaczyć tutaj.

Pozostałe sprawy oddelegowano do pięciu głównych Komitetów Rady. Regulaminy tych komitetów dostępne są na naszej stronie internetowej oraz w Biurze Spółki. Informacje na temat zakresu zadań poszczególnych komitetów przedstawiono poniżej:

Komitet ds. Nominacji, Komitet ds. Audytu i Ryzyka, Komitet ds. Wynagrodzeń Przewodniczący każdego z tych komitetów przedstawia na każdym posiedzeniu Rady sprawozdanie na temat głównych kwestii omawianych na danym komitecie i podjętych decyzji.

Zadania związane z bieżącym zarządzaniem działalnością oddelegowano do Zarządu, w którego skład wchodzi Dyrektor Naczelny, Dyrektor Finansowy i Dyrektor ds. Handlowych.  W 2013 r. posiedzenia Zarządu odbywały się z wysoką częstotliwością w związku z koniecznością omówienia szerokiego zakresu spraw, w tym spraw o charakterze technicznym.   Komitet ds. Przekazywania Informacji odbywa posiedzenia wtedy, gdy konieczne jest przekazanie komunikatu na giełdę w Londynie lub Warszawie.  W jego skład wchodzi Dyrektor Naczelny, Dyrektor Finansowy, Dyrektor ds. Handlowych oraz Sekretarz Spółki. W ciągu 2013 r. komitet ten odbył cztery posiedzenia.

Struktura zarządzania obejmuje czynności operacyjne, przy czym zadania związane z podejmowaniem decyzji i sprawowaniem nadzoru przekazano różnym komitetom Grupy, jak przedstawiono poniżej.