Komitety zarządu

Drukuj

Zarząd powołał pięć głównych komitetów.
Każdy komitet działa na podstawie pisemnego regulaminu zatwierdzonego przez Zarząd.

Komitet Wykonawczy

Członkostwo i harmonogram posiedzeń

Przewodniczącym Komitetu jest Gerard Ryan; drugim członkiem Komitetu jest David Broadbent.
Komitet jest powoływany przez Zarząd i składa się z dyrektorów wykonawczych oraz innej osoby lub osób, które może powołać Zarząd, przy czym dyrektorzy wykonawczy zawsze stanowią większość członków.
Funkcję sekretarza Komitetu pełni Sekretarz Spółki.

Rola Komitetu Wykonawczego

Komitet zarządza działalnością Spółki oraz wykonuje wszelkie uprawnienia Spółki, jednak z wyłączeniem a) spraw zastrzeżonych do decyzji Zarządu, b) spraw przekazanych do Komitetu Wynagrodzeń, Komitetu Audytu, Komitetu Nominacji i Komitetu ds. Ujawnień.

Komitet ds. Ujawnień

Członkostwo i harmonogram posiedzeń

Przewodniczącym Komitetu ds. Ujawnień jest Gerard Ryan; członkami Komitetu są również David Broadbent i Ben Murphy.

Komitet jest powoływany przez Zarząd i składa się z co najmniej trzech członków. Skład Komitetu jest corocznie weryfikowany przez Zarząd.

Funkcję sekretarza Komitetu pełni Zastępca Sekretarza Spółki.

Rola Komitetu ds. Ujawnień

Komitet odpowiada za zapewnienie zgodności z Zasadami Jawności i Przejrzystości (Disclosure and Transparency Rules) wydanymi przez Urząd Nadzoru nad Usługami Finansowymi (Financial Services Authority) oraz za wprowadzenie odpowiednich przepisów i procedur.

Komitet weryfikuje również zawiadomienia składane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie, identyfikuje i przetwarza informacje poufne, ocenia zobowiązania do ujawniania informacji oraz dokonuje przeglądu relacji Spółki z inwestorami i analitykami oraz procedur postępowania wobec nich.

Porządek obrad i informacje

Posiedzenia Komitetu ds. Ujawnień odbywają się co najmniej trzy razy do roku. Co najmniej raz w roku Komitet dokonuje przeglądu własnej działalności, statutu oraz regulaminu w celu zapewnienia maksymalnej efektywności działań. Komitet przedstawia Zarządowi propozycje ewentualnych zmian odnoszących się do jego działalności.

Przewodniczący Komitetu składa Zarządowi sprawozdanie po każdym posiedzeniu i przedstawia niezbędne rekomendacje w granicach kompetencji Komitetu.

Komitet Nominacji

Członkostwo i harmonogram posiedzeń

Przewodniczącym Komitetu jest Christopher Rodrigues. Członkami Komitetu Nominacji są Gerard Ryan, Edyta Kurek, Tony Hales, Nick Page oraz John Lorimer.

Komitet jest powoływany przez Zarząd spośród dyrektorów, a przewodniczącym Komitetu Nominacji jest Przewodniczący Spółki. Komitet musi liczyć co najmniej trzech członków, z których większość mają stanowić niezależni dyrektorzy niewykonawczy, a w jego skład wchodzi także Główny Dyrektor Wykonawczy i Przewodniczący Spółki. Skład Komitetu jest corocznie weryfikowany przez Zarząd.

Funkcję sekretarza Komitetu pełni Sekretarz Spółki, a w razie potrzeby do udziału w całości lub części każdego posiedzenia zapraszane są inne osoby oraz doradcy zewnętrzni.

Rola Komitetu Nominacji

Komitet odpowiada za przegląd struktury, liczebności i składu Zarządu oraz za przedstawianie propozycji ewentualnych zmian. Oprócz pomocy w doborze i powoływaniu nowych dyrektorów Komitet rozważa ewentualne przedłużenie kadencji dyrektorów niewykonawczych oraz, w razie potrzeby, przedstawia odpowiednie rekomendacje w tym zakresie.

Porządek obrad i informacje

Posiedzenia Komitetu Nominacji odbywają się minimum  raz w roku. Komitet dokonuje także rocznego przeglądu planu sukcesji oraz składa Zarządowi sprawozdanie z tego przeglądu.

Przewodniczący Komitetu składa Zarządowi sprawozdanie po każdym posiedzeniu i przedstawia niezbędne rekomendacje w granicach kompetencji Komitetu. Uczestniczy także w WZA, aby udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania akcjonariuszy dotyczące działalności Komitetu.

Komitet Wynagrodzeń

Członkostwo i harmonogram posiedzeń

Przewodniczącym Komitetu Wynagrodzeń jest Tony Hales, a w skład Komitetu wchodzą również John Lorimer i Nick Page.

Komitet jest powoływany przez Zarząd spośród niezależnych dyrektorów niewykonawczych i składa się z co najmniej trzech członków. Skład Komitetu jest corocznie weryfikowany przez Zarząd.

Funkcję sekretarza Komitetu pełni Sekretarz Spółki. Do udziału w posiedzeniach mogą być zapraszane także inne osoby, np. Główny Dyrektor Wykonawczy i doradcy zewnętrzni.

Rola Komitetu Wynagrodzeń

Przewodniczącym Komitetu jest Tony Hales, a członkami John Lorimer i Nick Page.

Głównym zadaniem Komitetu Wynagrodzeń jest rozpatrywanie i zatwierdzanie wszystkich aspektów polityki wynagrodzeń dyrektorów wykonawczych, Przewodniczącego i Sekretarza Spółki. Wynagrodzenie i warunki świadczenia usług muszą wspierać cele korporacyjne i interesy akcjonariuszy, odpowiadać jakości świadczeń oraz odzwierciedlać wyniki działalności Spółki i poszczególnych dyrektorów. Komitet monitoruje strukturę i poziom wynagrodzeń kadry zarządzającej wyższego szczebla oraz przedstawia stosowne rekomendacje.

Ponadto Komitet dokonuje przeglądu sprawozdania rocznego dotyczącego wynagrodzenia przed jego zatwierdzeniem przez Zarząd.

Porządek obrad i informacje

Posiedzenia Komitetu Wynagrodzeń odbywają się co najmniej trzy razy w roku. Raz w roku Komitet dokonuje przeglądu liczby akcji posiadanych przez dyrektorów wykonawczych pod kątem zgodności z wytycznymi w sprawie posiadania akcji.

Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń nie utrzymuje relacji z akcjonariuszami instytucjonalnymi, ale udziela odpowiedzi na pytania kierowane przez poszczególnych akcjonariuszy instytucjonalnych oraz jest obecny na WZA, aby odpowiedzieć na pytania akcjonariuszy dotyczące kwestii wynagrodzeń. Zadaniem przewodniczącego Komitetu jest składanie Zarządowi sprawozdania po każdym posiedzeniu i przedstawianie niezbędnych rekomendacji w granicach kompetencji Komitetu.

Co najmniej raz w roku Komitet dokonuje przeglądu własnej działalności, statutu oraz regulaminu w celu zapewnienia maksymalnej efektywności działań oraz przedstawienia do zatwierdzenia przez Zarząd ewentualnych zmian,.

Komitet Audytu i Ryzyka

Członkostwo i harmonogram posiedzeń

Członkami Komitetu Audytu i Ryzyka są Tony Hales, John Lorimer i Richard Moat, a przewodniczącym Komitetu jest Nick Page.

Komitet Audytu i Ryzyka jest powoływany przez Zarząd i składa się z co najmniej trzech niezależnych dyrektorów niewykonawczych spółki. Skład jest weryfikowany raz w roku.

Funkcję sekretarza Komitetu pełni Sekretarz Spółki.

Rola Komitetu Audytu i Ryzyka

Komitetowi przewodzi Nick Page, a jego członkami są także Tony Hales, John Lorimer i Richard Moat.

Komitet Audytu i Ryzyka przedstawia Zarządowi, w celu zaprezentowania akcjonariuszom na walnym zgromadzeniu, rekomendacje w zakresie powołania, ponownego powołania lub odwołania audytorów oraz zatwierdza wynagrodzenie i warunki zlecenia. Komitet jest także odpowiedzialny za monitorowanie niezależności i obiektywności audytorów oraz ich skuteczności, z uwzględnieniem brytyjskich wymogów wykonywania zawodu i wymogów regulacyjnych.

Komitet opracowuje i wdraża procedurę zlecania audytorom zewnętrznym również innych usług oraz składa zarządowi sprawozdania, rekomendując niezbędne ulepszenia i działania.

Komitet monitoruje także integralność sprawozdań finansowych Spółki oraz wszelkich formalnych zawiadomień dotyczących wyników finansowych oraz dokonuje przeglądów rocznych i śródrocznych zawiadomień przeznaczonych dla Giełdy Papierów Wartościowych.

Raz w roku formalnie uzgadniany jest harmonogram audytu wewnętrznego oraz dokonywana jest analiza cyklicznych sprawozdań z działalności i ustaleń audytu wewnętrznego. Komitet Audytu i Ryzyka jest także odpowiedzialny przeglądanie i składanie Zarządowi corocznych sprawozdań z działalności i skuteczności systemu wewnętrznej kontroli niefinansowej w Grupie.

Przewodniczący Komitetu jest obecny na WZA w celu udzielenia odpowiedzi na pytania akcjonariuszy dotyczące kwestii audytu.

Porządek obrad i informacje

Posiedzenia odbywają się co najmniej pięć razy w roku, dwa z nich są zaplanowane tak, aby dokonać przeglądu wyników półrocznych i rocznych, a dwa koncentrują się na ryzyku.

Partner audytorów wewnętrznych, Dyrektor Finansowy oraz kierownik działu ds. zgodności z przepisami i ryzyka są zapraszani do udziału w posiedzeniach na bieżąco. W razie potrzeby Komitet zaprasza także inne osoby, np. Głównego Dyrektora Wykonawczego i innych dyrektorów.

Co najmniej raz w roku Komitet odbywa spotkania z audytorami bez obecności żadnego dyrektora wykonawczego. Dokonuje on także corocznego przeglądu własnej działalności, statutu oraz regulaminu.

Przewodniczący Komitetu składa Zarządowi sprawozdanie po każdym posiedzeniu i przedstawia niezbędne rekomendacje w granicach kompetencji Komitetu.