Brytyjski Kodeks Ładu Korporacyjnego

Drukuj

Brytyjski Kodeks Ładu Korporacyjnego

Zarząd uważa, że implementacja zasad ładu korporacyjnego na wszystkich szczeblach Grupy stanowi podstawę sukcesu firmy. Nasz model biznesowy niesie szczególne ryzyko towarzyszące przedsiębiorstwom działającym na rynkach wschodzących, a efektywne zarządzanie i nadzór Zarządu stanowią kluczowe narzędzie kontroli.

W  2012 r. Spółka stosowała główne zasady określone w brytyjskim Kodeksie Ładu Korporacyjnego (Governance Code) opublikowanego przez Radę Sprawozdawczości Finansowej („RSF”) w czerwcu 2010 r..