Podsumowanie 5 lat

Drukuj

Pięcioletnie wyniki finansowe

Poniżej przedstawiamy wyniki finansowe z ostatnich pięciu lat

Pięcioletnie podsumowanie finansowe2015    2014201320122011
 mln £mln £mln £mln £mln £
Przychód735.4783.2746.8651.7649.5
Utrata wartości należności od klientów(188.9)(220.0)(198.6)(176.2)(167.7)
Przychód pomniejszony o odpisy z tytułu utraty wartości546.5563.2548.2475.5481.8
Koszty finansowe(41.6)(45.3)(49.0)(41.6)(42.9)
Koszty operacyjne(116.8)(274.4)(112.5)(100.3)(97.1)
Koszty administracyjne(272.0)(120.0)(268.6)(238.5)(241.3)
Zysk przed opodatkowaniem oraz pozycje nadzwyczajne116.1123.5118.195.1100.5
Pozycje nadzwyczajne(15.9)(23.3)12.4(4.8)-
Zysk przed opodatkowaniem100.2100.2130.590.3100.5
Obciążenie z tytułu podatku(37.7)(28.4)(34.9)(16.2)(24.0)
Zysk po opodatkowaniu62.571.895.674.176.5
Działalność zaniechana-----
Zysk z działalności operacyjnej62.571.895.674.176.5
Zysk na akcję (w pensach) – (działalność kontynuowana)27.330.235.4627.5530.17
Zysk na akcję (w pensach) – (włącznie z działalnością zaniechaną)27.330.235.4627.5530.17
Dywidenda na jedną akcję (w pensach)12.412.09.307.747.10