Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Drukuj

 

Jesteśmy firmą społecznie odpowiedzialną. W relacjach z klientami, pracownikami, doradcami klienta, dostawcami, partnerami biznesowymi i społecznymi kierujemy się etyką, na której opierają się wszystkie nasze działania.  W prowadzeniu biznesu przyświecają nam trzy wartości: przejrzystość, szacunek i odpowiedzialność.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to nieodłączny element prowadzenia naszego biznesu. Kompleksowa realizacja strategii CSR wspiera nasz biznes w realizacji celów i buduje wartość marki na polskim rynku. 

Celem naszych działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu jest budowanie długotrwałych, otwartych i opartych na zaufaniu relacji ze wszystkimi grupami interesariuszy firmy: Klientami, Pracownikami, Doradcami Klienta, Dostawcami, Inwestorami oraz liderami opinii. 

 

Promocja standardów rynkowych   standary_rynkowe-197x300

Kodeks etyczny

Kodeks stanowi fundament tego, w jaki sposób prowadzimy biznes. Jest on oparty na naszych wartościach tj. odpowiedzialności, szacunku i przejrzystości.

Wyraża nasze zobowiązania do promowania odpowiedzialnych praktyk biznesowych oraz do działania zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi. Dotyczy on wszystkich Pracowników, Doradców Klienta oraz Kontrahentów, niezależnie od pełnionej roli czy miejsca pracy. 

Kodeks etyczny

Rada Reklamy

Provident Polska jako pierwsza firma sektora finansowego została sygnatariuszem Kodeksu Etyki Reklamy. Oznacza to, że nasze reklamy są oceniane przez Radę Reklamy. Ponadto wraz z Radą Reklamy zainicjowaliśmy prace nad Kodeksem Etyki Reklamy branży finansowej - zbiorem jasnych i konkretnych zasad, według których powinny być tworzone reklamy branży finansowej.

Dobre praktyki ZBP

Provident Polska jako pierwsza firma sektora finansowego została sygnatariuszem Kodeksu Etyki Reklamy i tym samym poddała swoje przekazy reklamowe pod ocenę Rady Reklamy. Wszystkie telewizyjne materiały firmy są opiniowane przez Radę pod kątem zgodności z kodeksem. Uczestniczyliśmy także w pracach Związku Banków Polskich i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nad przygotowaniem dobrych praktyk w zakresie standardów reklamowania kredytu konsumenckiego.

 

Zrównoważony rozwój

Współpraca z dostawcami

Provident Polska uznaje swoją odpowiedzialność za zarządzanie wywieranymi przez siebie wpływami pośrednimi i dąży do uwzględnienia wpływów etycznych, społecznych oraz związanych z ochroną środowiska, które wynikają z podejmowanych decyzji zakupowych. Przy podejmowaniu decyzji odnośnie wyboru dostawców lub zaopatrywania się w produkty lub usługi spółka uwzględnia kwestie społeczne, etyczne oraz związane z ochroną środowiska. Zarządzanie odpowiedzialnym łańcuchem dostaw – w taki sposób, aby był on znaczącym czynnikiem przy wyborze dostawców i zapewniał, że dostawcy działający w naszym imieniu postępują zgodnie ze standardami zrównoważonego rozwoju.

Zaangażowanie społeczne

Provident Polska od lat wspiera społeczności lokalne, budując trwałe, oparte na wzajemnym zaufaniu relacje partnerskie. Nasze programy społeczne są bardzo ważnym element długofalowej strategii odpowiedzialności społecznej Providenta. Zespół Providenta to blisko 11.000 osób – pracownicy i doradcy klienta współpracujący z firmą, którzy działają na terenie całego kraju. Tak duże rozproszenie pozwala na bliski kontakt nie tylko z klientami, ale także ze społecznościami lokalnymi. Zarówno pracownicy, jak i doradcy klienta – doskonale znają potrzeby społeczności lokalnych, w których pracują i funkcjonują. Provident działa lokalnie i tak też chcemy prowadzić nasze społeczne aktywności.

 

Bezpieczeństwo

Provident wdrożył system zarządzania bezpieczeństwem zgodny z międzynarodową normą OHSAS (Occupational Health & Safety Advisory Services).

System OHSAS promuje bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, oferując strukturę, w której ramach organizacja może spójnie określać i kontrolować zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa i zmniejszać prawdopodobieństwo wypadków, co sprzyja dostosowaniu się do obowiązujących przepisów i podniesieniu ogólnej wydajności.

 

odpowiedzialne_pozyczanie-201x300Nasi Partnerzy

  • Brytyjsko - Polska Izba Handlowa (British Polish Chamber of Commerce - BPCC)
  • Centrum Wolontariatu
  • Forum Odpowiedzialnego Biznesu
  • Konfederacja Lewiatan
  • Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
  • Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej

 

Karta Różnorodności

Provident jako partner strategiczny Forum Odpowiedzialnego Biznesu uczestniczył w procesie powstania polskiej wersji Karty Różnorodności, a następnie jako jedna z pierwszych firm w Polsce podpisała to zobowiązanie.

Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską, realizowana w większości krajów Unii Europejskiej. Jest ona pisemnym zobowiązaniem przedsiębiorstwa, które obliguje się do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i decyduje się działać na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania wszystkich pracowników i pracownic oraz partnerów biznesowych w te działania.

 

Odpowiedzialne pożyczanie

Odpowiedzialność w udzielaniu pożyczek rozumiemy w Provident Polska jako działanie w interesie klienta i w trosce o jego potrzeby. Na każdym etapie oferowania produktu, od jego promocji poprzez udzielenie pożyczki, aż do odbioru spłat dbamy, aby nasze komunikaty i przekazywane informacje były przystępne, zrozumiałe, a nasze działania przejrzyste.