Słowniczek pojęć

Drukuj

• AA 1000 Standardy – seria standardów AA1000 została stworzona przez międzynarodowy think-tank w drodze dialogu z interesariuszami i we współpracy z ekspertami. Standardy dotyczą interesariuszy i wspomagają organizację w procesach zarządzania nimi.
Ideą standardów jest wsparcie organizacji w odpowiedzi na wyzwania zrównoważonego rozwoju, określenia swojej roli we współczesnym świecie i wkładu jaki może wnieść na poziomie ochrony środowiska, rozwoju społecznego i gospodarczego.

• CSR – CSR to tłumacząc z języka angielskiego – Społeczna Odpowiedzialność Biznesu. Podstawowym założeniem CSR jest odpowiedzialne i etyczne postępowanie biznesu względem wszystkich grup społecznych, na których oddziałuje, z możliwie największym poszanowaniem środowiska przyrodniczego. Realizowanie działań z zakresu CSR jest całkowicie dobrowolne i nie wynika ze zobowiązań prawno-ustawowych.

• Dialog z interesariuszami – dialog z interesariuszami to kwintesencja społecznej odpowiedzialności biznesu. Zaproszenie różnych grup do rozmowy i poważne traktowanie ich zdania pomaga w budowaniu zaufania do firmy. Prowadzi się go nie tylko w celu zdobycia rzetelnych informacji o oczekiwaniach interesariuszy, ale przede wszystkim jako element włączania interesariuszy w procesy decyzyjne przedsiębiorstwa.

• Fair Trade – Sprawiedliwy Handel to partnerstwo handlowe oparte na dialogu, przejrzystości i szacunku, które dąży do większej równości w handlu międzynarodowym. Przyczynia się do zrównoważonego rozwoju przez oferowanie lepszych warunków handlowych i ochronę praw marginalizowanych producentów i pracowników najemnych. Organizacje Sprawiedliwego Handlu (wspomagane przez konsumentów) są aktywnie zaangażowane we wspieranie producentów, podnoszenie świadomości i kampanie na rzecz zmian zasad i praktyk konwencjonalnego handlu międzynarodowego.

• GRI – Global Reporting Initiative jest organizacją non-profit, która promuje zrównoważony rozwój gospodarczy. GRI stworzyło jeden z najbardziej znanych i rozpowszechnionych na świecie standardów raportowania zrównoważonego rozwoju i dąży do tego, aby raportowanie społeczne stało się dla wszystkich organizacji obowiązkowym działaniem, porównywalnym z raportowaniem finansowym.

• Interesariusze – (z języka ang. stakeholders) to podmioty (osoby, społeczności, instytucje, organizacje, urzędy), które mogą wywierać wpływ na przedsiębiorstwo oraz pozostają pod wpływem jego działalności. Wyróżniamy interesariuszy: wewnętrznych (pracownicy, udziałowcy, rady nadzorcze) oraz zewnętrznych klienci, dostawcy, konkurenci, administracja państwowa, instytucje finansowe, media, związki zawodowe, inne grupy) . Analizę interesariuszy wykonuje się na etapie przygotowania strategii czy definiowania projektu.

• ISO 14001 – norma zarządzania środowiskowego. Norma pozwala zbudować System Zarządzania Środowiskowego w oparciu o tzw. podejście procesowe. Jednym z najważniejszych elementów jest uwzględnienie ciągłego doskonalenia w działaniach danej organizacji.

• ISO 26000 – jest to norma, która systematyzuje wiedzę na temat szeroko rozumianej społecznej odpowiedzialności biznesu. Norma ta stanowi praktyczny przewodnik po koncepcji odpowiedzialnego biznesu, definiuje jego ramy oraz przybliżać wartości i idee. Nie jest to żadna forma certyfikacji ani obowiązkowej regulacji.

• Kampania społeczna – tak definiuje się szereg specyficznych, niekomercyjnych działań skierowanych do otoczenia organizacji. Celem takiej kampanii jest zwykle zwrócenie uwagi na określony problem społeczny czy sytuację w jakiej znalazła się określona grupa, a także jego rozwiązanie.

• Kodeks etyczny – zbiór zasad i reguł, które przyświecają działalności danej firmy. Określają one wizję i misję przedsiębiorstwa, a także, najczęściej, regulują stosunek relacji na linii firma – współpracownik, firma – klient, współpracownik – klient.

• Łańcuch dostaw – sieć organizacji zaangażowanych poprzez powiązania z dostawcami i odbiorcami, w różne procesy i działania, które tworzą wartość w postaci produktów i usług dostarczanych do końcowych konsumentów.

• Model LBG – praktyczne narzędzie do planowania, zarządzania, mierzenia i raportowania efektów działań społecznych firm i fundacji korporacyjnych. Może być również skutecznym narzędziem do przejrzystego pokazania zaangażowania społecznego w raporcie CSR.

• NGO – organizacja obywatelska (założona przez obywateli lub ich organizacje) działająca z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego i niedziałająca dla osiągnięcia zysku. Organizacje pozarządowe bywają nazywane trzecim sektorem, obok sektora publicznego (władz, administracji publicznej) i rynkowego (biznesu, przedsiębiorczości).

• Raport Społeczny – raport społecznej odpowiedzialności biznesu integruje informacje na temat podejścia do zarządzania firmą, dane ekonomiczne, społeczne i środowiskowe związane z jej działalnością. Jest wyrazem dążenia firmy do przejrzystości działań i odpowiedzialności rozumianej jako wywiązanie się z obowiązku informacyjnego wobec interesariuszy, wyjaśnienia im działań i decyzji, za które firma ponosi odpowiedzialność.

• Reputacja – to wartość firmy dla otoczenia, w którym ona funkcjonuje. Budując opinie o danym przedsiębiorstwie dokonuje się jednocześnie jego krytyki poprzez hierarchie wartości, która dla oceniającej osoby jest istotna. Oceniając reputację dokonuje się szacunku wartości firmy, oceny jej strategii działania, unikalności oraz jej pozycji wobec innych firm konkurencyjnych.

• Respect Index – Indeks spółek odpowiedzialnych. Ma on na celu wyłonienie spółek zarządzanych w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, ale ponadto mocno akcentuje atrakcyjność inwestycyjną spółek, którą charakteryzuje m.in. jakość raportowania, poziom relacji inwestorskich czy ład informacyjny. Dzięki uwzględnieniu wśród kryteriów kwalifikacyjnych parametru płynności Respect Indeks, podobnie jak inne indeksy giełdowe, stanowi realną referencję dla profesjonalnych inwestorów.

• SA8000 – międzynarodowa norma określająca odpowiedzialność społeczną organizacji. Powstała na bazie standardów obejmujących prawa człowieka i prawa pracownicze. Norma została stworzona z myślą o przedsiębiorstwach dowolnej branży z całego świata, stąd jej uniwersalny charakter i elementarne warunki wstępne, obejmujące prawa człowieka i prawa pracownicze, które różnić się mogą w zależności od państwa.

• Ślad Węglowy – całkowita suma emisji gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio lub pośrednio przez daną osobę, organizację, wydarzenie lub produkt. Jest rodzajem śladu ekologicznego. Ślad węglowy obejmuje emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów szklarniowych wyrażone w ekwiwalencie CO2.

• UN Global Compact – największa na świecie inicjatywa ONZ na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu i wspierania zrównoważonego rozwoju. Umożliwia ona partnerstwo pomiędzy rządami, społeczeństwem obywatelskim, pracodawcami a ONZ. Od momentu inauguracji w 2000 roku przez Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana, do Inicjatywy przystąpiło już ponad 10 000 członków ze 145 krajów.

• Wolontariusz – to osoba, która dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa.

• Wolontariat pracowniczy – działanie polegające na podejmowaniu i wspieraniu przez przedsiębiorcę działalności charytatywnej na rzecz wybranych podmiotów, w szczególności organizacji pozarządowych i określonych przepisami prawa instytucji, przy dobrowolnej współpracy zatrudnionych przez przedsiębiorcę osób. Pracownicy organizacji wykorzystując swoje umiejętności świadczą usługi na rzecz instytucji społecznych.

• Wpływ środowiskowy – wpływ jaki wywiera dana jednostka poprzez swoje działania, wyroby lub usługi na środowisko naturalne.

• Zaangażowanie społeczne – postawa przedsiębiorstw świadomych swojej społecznej roli i odpowiedzialności polegająca na zaangażowaniu się w kwestie związane społeczne. Może ono przybierać różne formy np. wsparcie lokalnego terytorium, działania dobroczynne, inwestycje społeczne, współpraca z partnerem społecznym, edukacja, bezpieczeństwo oraz zdrowie dzieci i młodzieży, edukacja dorosłych, współpraca z uczelniami.

• Zrównoważona konsumpcja – Zrównoważona konsumpcja oznacza korzystanie z produktów i usług w taki sposób, aby nie narazić na niebezpieczeństwo możliwości zaspokojenia potrzeb przyszłych pokoleń (poprzez minimalizację absorpcji zasobów naturalnych i materiałów toksycznych oraz ograniczenie emisji odpadów przez cały cykl życia produktu lub usługi). Konsumpcja zrównoważona możliwa jest w sytuacji wysokiego poziomu świadomości ekologicznej ze strony konsumentów. Zrównoważona konsumpcja nie oznacza konsumowania mniej, ale w inny sposób, w sposób efektywny, prowadzący do poprawy jakości życia.

 Zrównoważony Rozwój – rozwój, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez zmniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. Zrównoważony Rozwój pozwala zagwarantować, że dzisiejszy wzrost nie będzie zagrażał możliwościom wzrostu przyszłych pokoleń. Obejmuje on trzy aspekty: gospodarczy, społeczny i środowiskowy.