Członkostwo w organizacjach

Drukuj
lewiatan_0

Konfederacja Lewiatan skutecznie zabiega o lepsze prawo dla polskich przedsiębiorców, dba o ich wizerunek, monitoruje bariery dla przedsiębiorczości i przygotowuje własne ekspertyzy makroekonomiczne. Konfederacja skupia w związkach regionalnych i branżowych ponad 3750 firm zatrudniających w sumie ponad 700 tys. osób. Jest członkiem Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. Należy do organizacji BUSINESSEUROPE - będącej reprezentantem interesów przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej,  Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE.

pracodawcyrp

Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej jest największą i najstarszą organizacją pracodawców w Polsce. Powstała w listopadzie 1989 roku, reprezentuje 7500 firm, które zatrudniają ok. 4 mln pracowników. Organizacja wpływa na otoczenie gospodarki, czyniąc je bardziej praktycznym i racjonalnym. Aktywnie wspiera przedsiębiorczość pamiętając, że gospodarka musi rozwijać się w sposób zrównoważony, a względy ekonomiczne nigdy nie mogą dominować nad społecznymi. Pracodawcy RP działają na rzecz wspólnych interesów pracodawców zrzeszonych w organizacji, wspierają inicjatywy zmierzające do wzmocnienia roli polskich pracodawców, a także współdziałają z partnerami społecznymi.

 content_content_bpcc_new_logotype

Brytyjsko – Polska Izba Handlowa (British Polish Chamber of Commerce – BPCC) powstała w 1992 jako Brytyjska Izba Handlowa w Polsce. W 2001 zmieniono jej nazwę i statut, aby stała się izbą bilateralną, wspierającą wzajemną wymianę gospodarczą między Wielką Brytanią i Polską. Przy współpracy z członkami Izby oraz lokalnymi organizacjami gospodarczymi i samorządowymi BPCC aktywnie realizuje program promocji polskich regionów, wspiera polskich eksporterów i przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy dla Polaków – tak w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii. Zaliczana jest do najbardziej prężnych bilateralnych pozarządowych organizacji gospodarczych w Polsce.

radareklamy

Rada Reklamy odpowiada za samoregulację w dziedzinie reklamy. Działalność związku opiera się na Kodeksie Etyki Reklamy, który określa standardy komunikacji marketingowej. W ciągu 9 lat działalności Rada Reklamy rozpatrzyła ponad 14 tysięcy skarg złożonych przez konsumentów, przedsiębiorców, organy administracji publicznej oraz organizacje pozarządowe. Komisja Etyki Reklamy prowadziła postępowanie w 1200 sprawach.

Członkami Rady Reklamy są organizacje branżowe skupiające reklamodawców, media i agencje reklamowe/domy mediowe. Sygnatariuszami Kodeksu Etyki Reklamy są 

FOB_logo

Forum Odpowiedzialnego Biznesu jest najstarszą i największą organizacją pozarządową w Polsce, która zajmuje się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób. Organizacja działa od 2000 roku, podejmując liczne inicjatywy umożliwiające dialog i wymianę doświadczeń w zakresie odpowiedzialnego biznesu i zrównoważonego rozwoju pomiędzy czterema grupami interesariuszy: firmami, przedstawicielami władz publicznych, organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem akademickim. Obecnie współpracuje z 43 Partnerami Strategicznymi.

 logo-wolontariatu-250

Centrum Wolontariatu to największa i najstarsza organizacja zajmująca się wolontariatem w Polsce. Swoją działalności prowadzi od 1993 roku. Centrum skupia wolontariuszy zarówno indywidualnych jak i instytucjonalnych. W skład organizacji wchodzi kilkanaście regionalnych i lokalnych Centrów Wolontariatu. Jednym z największych osiągnięć w działalności Sieci Centrów Wolontariatu jest wniesienie znacznego  wkładu w opracowanie zapisów dotyczących wolontariatu w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

seg_0

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych to prestiżowa organizacja dbająca o rozwój polskiego rynku kapitałowego oraz reprezentująca interesy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Służy środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących w nim spółek. Będąc organizacją ekspercką, zmierza do szerzenia i wymiany wiedzy umożliwiającej rozwój rynku kapitałowego i nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce. Stowarzyszenie istnieje od 1993 roku, oferując spółkom członkowskim pomoc i konsultacje w zakresie wymogów prawnych, regulacji rynku, relacji inwestorskich.

logo_FWWI

Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji – nowoczesna technologicznie platforma wymiany informacji o kredytobiorcach. Forum poprawi system oceny ryzyka kredytowego i wiarygodności płatniczej oraz pozwoli uniknąć przyszłych wyłudzeń. CRIF Services udostępnia uczestnikom system umożliwiający wymianę informacji pomiędzy kredytodawcami udzielającymi kredytów konsumenckich. Do Forum Wiarygodnej Wymiany Informacji zaproszone zostały firmy pożyczkowe, ale formuła jest otwarta i w przyszłości ta platforma może również zainteresować inne branże, np. telekomunikacyjną.