Konkurs Świąteczny regulamin

Drukuj

REGULAMIN

Regulamin Konkursu „Świąteczny Konkurs Plastyczny” (dalej „Regulamin”)

 

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przewidziany Regulaminem Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Świąteczny Konkurs Plastyczny” (dalej „Konkurs”). Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych prac plastycznych o tematyce Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.….
 2. Konkurs jest organizowany przez agencję ŁUCZAK PR Sebastian Łuczak z siedzibą przy ul. Noakowskiego 8/51, 00-666 Warszawa, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu m.st. Warszawy pod nr EDG 416197, REGON 140334623, NIP 9551542807 (dalej „Organizator”). Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 kc. Organizator działa na zlecenie spółki Provident Polska S.A. z siedzibą przy ul. Inflanckiej 4A, 00-189 Warszawa, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru dla przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009389, NIP 525-15-71-292 o kapitale zakładowym 87.900.000 zł, który został wpłacony w całości (dalej zwanej „Klientem”).
 3. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1182 ze. zm.). Administratorem danych osobowych jest Klient. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu i wydaniem nagród. Uczestnicy mają prawo do dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do uczestnictwa, w tym wydania nagród w Konkursie.
 4. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem serwisu internetowego www.facebook.com
 5. Rozpoczęcie Konkursu nastąpi w dniu  19.12.2015 r., a zakończenie w dniu  30.12.2015 r. (jest to Czas trwania Konkursu).
 6. W Konkursie mogą wziąć udział wszyscy aktywni użytkownicy serwisu Facebook.com. (dalej jako: Uczestnicy).
 7. W Konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy Organizatora oraz Klienta.
 8. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.
 9. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową w trzyosobowym składzie (dalej „Komisja”) skradającą się z: 2 (dwóch) przedstawicieli Organizatora, 1 (jeden) przedstawiciela Klienta.

§2 ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone poniżej:

a)      zapoznać się z zasadami uczestnictwa w Konkursie oraz zaakceptować Regulamin Konkursu;

b)      posiadać aktywne konto w serwisie www.facebook.com;

c)      za pośrednictwem strony www.facebook.pl/takpomagam w komentarzu pod postem informującym o konkursie dodać zdjęcie pracy plastycznej wykonanej przez dziecko oraz krótką informację o autorze – imię i wiek („zgłoszenie konkursowe”);

d)      Zamieszczone prace mogą być wykonane przez dzieci w wieku do lat 14.

 1.  Uczestnik może dodać nieograniczoną liczbę zgłoszeń konkursowych;
 2. Spośród wszystkich zgłoszeń konkursowych Jury wyznaczone przez Organizatora wybierze 3 zwycięzców.

§3 ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

 1. .Głosowanie i wyłonienie zwycięzców na portalu Facebook wskazane w §2 ust 3  odbędzie się na następujących zasadach:

a)       W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, Organizator powoła jury konkursowe w trzyosobowym składzie (dalej „Jury”): 3 (trzech) przedstawicieli Klienta.

b)      o miejscu w rankingu  decyduje ilość zebranych punktów;

c)      zwycięzcą Konkursu zostanie osoba która zgłosiła zdjęcie, które Jury nagrodziło największą ilością punktów.

 1.  Ocenie podlegać będą :

a)    Walory estetyczne: max 5 punktów

b)    Zgodność z tematyką: max. 3 punkty

c)    Pomysłowość: max. 5 punktów

 1.  Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu zgłoszenia Uczestnika, w szczególności w przypadku:

a)      naruszenia przez Uczestnika jakichkolwiek praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do wizerunku;

b)      gdy Uczestnik nie jest uprawniony z tytułu praw autorskich lub praw pokrewnych do zgłoszenia Konkursowego i jego wszystkich elementów w zakresie wskazanym w Regulaminie.

 1. Organizator jest uprawniony do wykluczenia Uczestnika z Konkursu w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie lub nie przestrzega zasad zawartych w niniejszym Regulaminie, w szczególności:
  1. podaje nieprawdziwe dane;
  2. wielokrotnie dokonuje zgłoszeń konkursowych podając się za inne osoby lub osoby fikcyjne;
  3. jego działania sprzeczne są z prawem lub dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego, zasadami fair play, stanowią nieuczciwe praktyki, które naruszają uzasadnione interesy Organizatora lub Klienta, godzą w ich wizerunek lub są sprzeczne z prawem lub z innych względów nie nadają się do publicznego rozpowszechniania.
 2.  W przypadku podejrzenia naruszenia przez uczestnika Regulaminu lub dobrych obyczajów komisja konkursowa powołana przez Organizatora moze go wykluczyć na każdym etapie Konkursu.
 3. Organizator ma prawo kontaktowania się z Uczestnikami poprzez kanały komunikacji podane przez nich przy zakładaniu konta na facebook.com.
 4. Decyzja Organizatora w zakresie wykluczenia Uczestnika lub zgłoszenia Konkursowego z Konkursu jest ostateczna.
 5.  Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że jest wyłącznie uprawniony do utworów, które zgłasza w zgłoszeniu Konkursowym, w szczególności w zakresie określonym w ust. 9, a prawa do utworów nie są obciążone na rzecz osób trzecich. Ponadto, Uczestnik oświadcza i gwarantuje, że utwory nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich oraz ewentualnie, że uzyskał wszelkie prawa od tych osób na wykorzystanie należnych im praw.
 6. Uczestnik udziela Organizatorowi i Klientowi, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, upoważnienia do korzystania z utworów, które Uczestnik dodaje w zgłoszeniu Konkursowym, w całości lub we fragmentach, z modyfikacjami lub bez, tj. w zakresie autorskich praw majątkowych i praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych w chwili udzielania zezwolenia pól eksploatacji, w szczególności:

a)      w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową oraz innymi znanymi w chwili przeniesienia praw technikami, wprowadzanie do pamięci komputera;

b)      w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu w kraju i zagranicą, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

c)      w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym w sieciach Internet, extranet oraz intranet.

§ 4 NAGRODY

 1. W Konkursie przyznawane będą następujące nagrody (dalej „Nagrody”):

a) Nagrody dla Uczestników za najlepsze prace:

 • bon wartości 200 zł do sieci sklepów Empik lub Smyk (do wyboru przez zwycięzcę)  – za 1 miejsce
 • bon wartości 150 zł do sieci sklepów Empik lub Smyk (do wyboru przez zwycięzcę)  – za 2 miejsce
 • bon wartości 100 zł do sieci sklepów Empik lub Smyk (do wyboru przez zwycięzcę)   – za 3 miejsce
 • Świnki skarbonki dla 15 osób, które jako pierwsze zamieściły swoje prace (w tym wypadku liczy się tylko pierwsza praca przysłana przez daną osobę)
 1.  Organizator ma prawo zmiany Nagród na inne, podobne w charakterze i wartości.
 2. Uczestnik nie może wymieniać  Nagród na ekwiwalent pieniężny oraz przenosić uprawnień do nich na osoby trzecie.
 3. Wszelkie koszty związane z dystrybucją nagród do Zwycięzców Konkursu oraz Uczestników Konkursu ponosi Organizator Konkursu. .
 4. Uczestnikowi przysługuje tylko jedna nagroda. Nagrody wskazane w ust. 1 powyżej nie łączą się ze sobą.

§ 5 POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

 1. Ze zwycięzcami Konkursu Organizator skontaktuje się poprzez wiadomość prywatną serwisu facebook.com.
 2.  W przypadku braku reakcji Uczestnika przez 48 godzin na wiadomość wysłaną zgodnie z opisem w ust. 1, Organizator podejmie jeszcze co najmniej jedną próbę kontaktu poprzez w ten sam sposób. Dalszy brak reakcji Uczestnika na wiadomości i niemożliwość skontaktowania się z Uczestnikiem przez 72 godziny od wysłania pierwszej wiadomości daje Organizatorowi prawo do wyznaczenia innego zwycięzcy.
 3.  Imiona i nazwiska zwycięzców (zgodnie z danymi udostępnionymi przez Uczestników) zostaną opublikowane na profilu www.facebook.pl/takpomagam w ciągu 7 dni od zakończenia konkursu Zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza wyrażenie przez Uczestnika zgody na zamieszczenie jego danych (a w szczególności imienia i nazwiska) we wszystkich materiałach, niezależnie od formy ich wyrażenia, mających za przedmiot propagowanie Konkursu oraz relacje z jego przebiegu.

§ 6 WYDANIE NAGRÓD W KONKURSIE

 1. Nagrody w Konkursie zostaną wysłane kurierem lub pocztą na koszt Organizatora na adres zwycięzcy wskazany w zgłoszeniu. Zwycięzca Nagrody jest obowiązany pokwitować pisemnie odbiór Nagrody.
 2.  Nagrody zostaną wydane zwycięzcom w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu

§7 PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym pod rygorem nieważności, wysłanym na adres: Provident Polska, Dział PR, Inflancka 4A, 00-189 Warszawa nie później niż w terminie 14 dni od dnia publikacji listy zwycięzców Konkursu, decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje złożone po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

2. . Reklamacja powinna zawierać:

a) dopisek na kopercie: „Świąteczny konkurs plastyczny”;

b) wskazanie imienia, nazwiska, adresu do korespondencji oraz numeru telefonu kontaktowego;

c) uzasadnienie powodów wniesienia reklamacji;

d) podpis reklamującego.

 1.  Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

 

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnik wyraża zgodę na podanie jego imienia i nazwiska na stronie internetowej  www.facebook.pl/takpomagam w celu poinformowania o wynikach Konkursu.
 2. W kwestiach nieobjętych Regulaminem będą miały w szczególności zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 3. Regulamin Konkursu udostępniony będzie do publicznej wiadomości na stronie internetowej  www.facebook.pl/takpomagam oraz w siedzibie Organizatora.
 4. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona w profilu www.facebook.pl/takpomagam. Zmiany wchodzą w życie z momentem ich ogłoszenia.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów: rozpoczęcia i zakończenia dodawania zgłoszeń konkursowych, rozpoczęcia i zakończenia wyłaniania Zwycięzców oraz publikacji wyników Konkursu.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne, powstałe w trakcie przesyłania zgłoszeń konkursowych i wynikające z nich opóźnienia w nadejściu zgłoszeń.
 8. Zgłoszenie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

 

§9 POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Każdy z uczestników biorących udział w Konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia Nagrody.
 2.  Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Administratorem danych osobowych jest Provident Polska SA z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A (00-189).Ustawę można znaleźć pod adresem: http://www.giodo.gov.pl/484/id_art/386/j/pl/
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 polityki prywatności, obejmuje także publikację: imienia i nazwiska i wieku uczestnika .
 4. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Zmian tych może dokonać poprzez oświadczenie przesłane e-mailem na adres bok@provident.pl lub wysyłając wiadomość listem poleconym na w/w adres stacjonarny Administratora bądź też osobiście w siedzibie Administratora.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.
 6. Strona facebook.com/takpomagam podlega regulacjom i polityce prywatności serwisu Facebook. Więcej informacji na temat „Polityki prywatności” na Facebook.com znajduje się tutaj: http://www.facebook.com/about/privacy/
 7. Polityka prywatności stron zewnętrznych, do których odnośniki znajdują się na stronie facebook.com/takpomagam jest regulowana osobnymi postanowieniami. Klient oraz Organizator jako moderator strony facebook.com/takpomagam nie przetwarzają, nie udostępniają ani nie wykorzystują w celach marketingowych danych przekazywanych przez Użytkowników strony facebook.com/takpomagam bez ich zgody. W przypadku danych przekazywanych przez Użytkownika w trakcie udziału w konkursach i promocjach realizowanych na stronie  www.facebook.pl/takpomagam lub za pomocą aplikacji konkursowych każdorazowo ich użycie i wykorzystanie określa regulamin danego konkursu lub promocji.
facebookgoogle_plustwitterlinkedinfacebookgoogle_plustwitterlinkedin